سعید مالکیان

سعید مالکیان

کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | ممقان
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای فردوس
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای فردوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
توضیحات