حکیمه مصطفوی

حکیمه مصطفوی

دکترا علوم سیاسی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
دکترا علوم سیاسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات