مهدی بخردی

مهدی بخردی

کارشناسی مهندسی برق

۰ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
توضیحات