شاهین صدیق رحمانی

شاهین صدیق رحمانی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
حسابدار
موسسه تولیدی و پخش گل سینا
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اسکو
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد اسکو
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
حسابدار
موسسه تولیدی و پخش گل سینا
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات