علیرضا براتی چیرانی

علیرضا براتی چیرانی

کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی

۱ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی
توضیحات