پژمان محمدی

پژمان محمدی

کاردانی مدیریت دولتی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
کاردانی مدیریت دولتی
توضیحات