مجید غلامی

مجید غلامی

کارشناسی ارشد کشاورزی علوم دامی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | هرسین
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
توضیحات