محمد ستاری

محمد ستاری

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | شهر ری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
طراحی وب مقدماتی
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
توضیحات
کار اداری در خدمت سربازی انجام داده ام