محمد رضا مازندرانیان

محمد رضا مازندرانیان

کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات