یاسین رمضانی

یاسین رمضانی

مرکزخدمات پرستاری درمنزل

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناس
جهاد دانشگاهی
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کارشناسی پرستاری پیراپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس
جهاد دانشگاهی
دوره های آموزشی
مدیریت زخم
درجه کارشناسی پرستاری پیراپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
توضیحات