فاطمه خسروی

فاطمه خسروی

کارشناسی ارشد فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد فیزیک
توضیحات