محمدصادق تدین

محمدصادق تدین

کارشناسی بهداشت حرفه ای

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پرند
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
مهارت ها
توضیحات