فاطمه نصوری

فاطمه نصوری

دکترا حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
ریس حسابداری
فولوالیاژ ایران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دکترا حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
گرید حسابرسی
سازمان حسابرسی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ریس حسابداری
فولوالیاژ ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
سرپرست
موسسه حسابرسی ارشین حساب
پروژه‌ها
بررسی مدیریت سود
سویس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ept
توضیحات
عضو انجمن حسابداران ایران- مدرس دانشگاه ازاد