سمیرا جهانگرد

سمیرا جهانگرد

کارشناسی ارشد زمین شناسی

۲ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زمین شناسی
توضیحات