حکیم مرادی

حکیم مرادی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۱مهارت
گلستان | گالیکش
دستیار مسئول خرید
شرکت چاه پیمای مهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
دستیار مسئول خرید
شرکت چاه پیمای مهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات