مرضیه رضوی

مرضیه رضوی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
توضیحات