حنیف امیرعبداللهیان

حنیف امیرعبداللهیان

مهندسی الکترونیک

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مدولاتور و دمدولاتور ها
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات