هادی غلامی

هادی غلامی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
اپراتور کامپیوتر
خوشگوار کرج (کوکاکولا)
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اپراتور کامپیوتر
خوشگوار کرج (کوکاکولا)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مسئول it
نوین نقش جهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تکنسین IT
موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات