مرتضی افراسیابی

مرتضی افراسیابی

کارشناسی مکانیک خودرو

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
تکنسین مکانیک
nicc
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
تکنسین مکانیک
nicc
توضیحات