مجید شیری

مجید شیری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | پیرانشهر
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات