کیمیا اشرف خراسانی

کیمیا اشرف خراسانی

کارشناسی حقوق الهیات و معارف اسلامی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حقوق الهیات و معارف اسلامی
توضیحات