مجتبی مهران پور

مجتبی مهران پور

کارشناسی ارشد حسابداری

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | نهبندان
امور مالی شرکت
آب منطقه ای خراسان جنوبی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
کاردانی استخراج معادن
آموزشکده شهید دادبین کرمان و امام علی طبس
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
امور مالی شرکت
آب منطقه ای خراسان جنوبی
انجام کلیه امورات مالی، حقوقی و ...
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
سرپرست
شرکت گرانیت سبز مهرآزما
مسلط به کلیه امورات مربوط به استخراج معادن روباز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات