الیاس حاجیان اسرمی

الیاس حاجیان اسرمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | ساری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
برق صنعتی درجه ۲
۱۳۹۴
برق صنعتی درجه ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Plc
Plc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارگر برق ساختمان درجه ۳
کارگر برق ساختمان درجه ۳
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان انگلیسی
شکوه
ناظر و طراح برق ساختمان
ناظر و طراح برق ساختمان
سازمان نظام مهندسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات