عباس پایانی

عباس پایانی

کارشناسی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی مدیر کنترل کیفی کارخانه تولید خوراک دام ,طیور و آبزیان ستاره کیان بیرجند

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناس کنترل کیفی
ستاره کیان بیرجند
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس کنترل کیفی
ستاره کیان بیرجند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدیر فارم مرغ مادر گوشتی
مرغ مادر جنوب خراسان
توضیحات