هومن شفیعی

هومن شفیعی

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
معلم
اموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مقاله isi
Environmental Progress & Sustainable Energy journal
DOI 10.1002/ep.12615
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
معلم
اموزش و پرورش
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات