سیاوش حضرتی

سیاوش حضرتی

کارشناسی ارشد جهانگردی گردشگری

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
راهنمای گردشگر
آژانس های مسافرتی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۶۵ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد جهانگردی گردشگری
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۶
راهنمای گردشگر
آژانس های مسافرتی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات