علی ملکوتی فر

علی ملکوتی فر

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
آی تی هولدینگ سولیکو (کاله)
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
IT کارشناس
آی تی هولدینگ سولیکو (کاله)
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات