مژگان نصری

مژگان نصری

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
توضیحات