محسن امیری

محسن امیری

دکتری روانشناسی

۱۳۶ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
دکترا دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۴ اکنون
دکترا روانشناسی
دوره های آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی ورزش مغزی(Brain Gym)
درجه دکترا روانشناسی از دانشگاه رازی
برگزاری دوره های جامع مقاله نویسی
توضیحات