زهرا زوله

زهرا زوله

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۸ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | گلبهار
شبکه
شرکت خدمات کامپیوتری مرسده
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیر sql server
۱۳۹۱
مدیر sql server
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
90152617224
icdl
۱۳۸۹
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
233362
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
شبکه
شرکت خدمات کامپیوتری مرسده
پروژه ای
مهارت ها
| ۷نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۶نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۶نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۶نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۶نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۶نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشارمحمد حسن پورامیر رضا نوعی
| ۴نفر
مسلم نوریghasem ahmadiآشور افشار
| ۱نفر
مسلم نوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات