محمد شمس

محمد شمس

کارشناسی ارشد مهندسی نفت پالایش

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی نفت پالایش
توضیحات