مجتبی مجتبی

مجتبی مجتبی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | شهرضا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عقیق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عقیق
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران عمران
توضیحات