بامداد بهره دار

بامداد بهره دار

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات