مهسا سامی

مهسا سامی

کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهریار
کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان های تهران (پیشوا)
تحصیلات
دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان های تهران (پیشوا)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
توضیحات