علی اکبر کفاش بازاری

علی اکبر کفاش بازاری

کارشناسی ارشد MBA

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
رئیس تحقیق و توسعه
سیمان تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
رئیس تحقیق و توسعه
سیمان تهران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات