محسن محمدی

محسن محمدی

کارشناسی برق قدرت

۱۳ارتباط ۰مهارت
خوزستان | خرمشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
توضیحات