سارا سقزی

سارا سقزی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۴ارتباط ۰مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
توضیحات