الهام بهنام طلب

الهام بهنام طلب

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

۲۴ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناس رسانه و مداخلات اموزشی
دانشگاه ع پ سبزوار
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
mph مدیریت و اصلاحات نظام سلامت از دانشکاه ع پ تهران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس رسانه و مداخلات اموزشی
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناس گسترش
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس بهداشتی
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کارشناس گسترش شبکه
شبکه بهداشت درمان خلیل آباد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
کارشناس تنظیم خانواده
شبکه بهداشت و درمان خلیل اباد
مهارت ها
| ۲۹نفر
sam asemaniامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکری
| ۲۸نفر
sam asemaniحمید رحیمی تبارسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکری
| ۲۸نفر
sam asemaniسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبار
| ۲۷نفر
sam asemaniسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبار
| ۲۷نفر
sam asemaniسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکریامیر شجاعی مقدم
| ۲۶نفر
sam asemaniسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبار
| ۲۶نفر
sam asemaniسید محمد سروریغلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبار
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات