الهام بهنام طلب

الهام بهنام طلب

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

۲۵ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناس رسانه و مداخلات اموزشی
دانشگاه ع پ سبزوار
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
mph مدیریت و اصلاحات نظام سلامت از دانشکاه ع پ تهران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس رسانه و مداخلات اموزشی
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناس گسترش
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس بهداشتی
دانشگاه ع پ سبزوار
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کارشناس گسترش شبکه
شبکه بهداشت درمان خلیل آباد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
کارشناس تنظیم خانواده
شبکه بهداشت و درمان خلیل اباد
مهارت ها
| ۲۹نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiبهمن طاعتی
| ۲۸نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارامیر شجاعی مقدمsadaf rezaei
| ۲۸نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiامیر شجاعی مقدم
| ۲۷نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiبهمن طاعتی
| ۲۷نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریامیر شجاعی مقدمحمید رحیمی تبارsadaf rezaei
| ۲۶نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiامیر شجاعی مقدم
| ۲۵نفر
غلامرضا کفاشصادق لشکریحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiامیر شجاعی مقدم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات