فرزانه رضایی

فرزانه رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | نجف آباد
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
توضیحات