هیوا احمدی

هیوا احمدی

کارشناسی ارشد شیمی محض

۱۱ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
مدیر کنترل کیفیت
واحد توایدی ضد یخ
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد شیمی محض
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر کنترل کیفیت
واحد توایدی ضد یخ
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات