نجات مشهودی

نجات مشهودی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض
توضیحات