سیامک خرمی نیا

سیامک خرمی نیا

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات