افسانه فرامرزی

افسانه فرامرزی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۲۷ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
مدیر عامل
موسسه ی حقوقی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر عامل
موسسه ی حقوقی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات