سارا دغاغله

سارا دغاغله

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کارون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کارون
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات