حسین مهدی زاده

حسین مهدی زاده

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۷۳ - ۱۳۷۸
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
توضیحات