جاوید قنبری

جاوید قنبری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
توضیحات