میثم لطفی

میثم لطفی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
توضیحات