پوریا نظری

پوریا نظری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
توضیحات