شاهرخ عباسی

شاهرخ عباسی

کاردانی معماری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | شهر ری
نقشه بردار ومسول کارگاه
شرکت بنیان بنیان خطر.شرکت ابنیه سازان.شرکت متین
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی رشت
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی رشت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
نقشه بردار ومسول کارگاه
شرکت بنیان بنیان خطر.شرکت ابنیه سازان.شرکت متین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات