علی طاعتی مرفه

علی طاعتی مرفه

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات